Thần Long Ấn

Cụm server:1 - 5

Thời gian:14/05 - 24/05

Thiên Long Ấn

Chủ nhân Ấn: XB-ThienXich

Thời gian: 5/6 - 17/6

Ngạo Long Ấn

Chủ nhân Ấn: Quỷ Kiếm

Thời gian: 12/7 - 21/7

Chân Long Ấn

Chủ nhân Ấn:

Thời gian:

Hoàng Long Ấn

Chủ nhân Ấn:

Thời gian:

Thiểm Long Ấn

Chủ nhân Ấn:

Thời gian:

Cự Long Ấn

Chủ nhân Ấn:

Thời gian:

Hỏa Long Ấn

Chủ nhân Ấn:

Thời gian:

Kim Long Ấn

Chủ nhân Ấn:

Thời gian: